Brothersoft.comWindows|Mac|Mobile|Games

|Message

Solve software problem quickly Share experience to help others Improve the ability of solving problem
How to Use Tamil Fonts in MS Word

11/17/2011 07:27 by jvanhorn

First answer posted by DanielSimon at 11/17/2011 07:27
Add Your Answer
10~1000 characters in length CAPTCHA:
17 Answers
 • DanielSimon
  1. Check to see what languages are installed. Click the Start Menu, followed by All Programs, Microsoft Office, then Microsoft Office Tools followed by Microsoft Office 2007 Language Settings. Microsoft Office 2003 users may follow the same procedure. In the dialog box that appears, search for Tamil in the list. If it is present, continue to step 3 to enable it and set it as the default editing language. If not, follow step 2.

  2. Download and install the Tamil Language Interface Pack for Microsoft Office 2003 or 2007. From the Language Interface Pack page, select the appropriate version of the Tamil Pack for your version of Office. In the download page, click Download and then Install. Once this is complete, click Run to begin the installation process after downloading the file. Follow the on-screen instructions to complete the installation procedure.

  3. Configure the Tamil Language Interface Pack. Click the Start Menu, All Programs, Microsoft Office, Microsoft Office Tools and then Microsoft Office 2007 Language Settings. In the Editing tab of the dialog box that appears, scroll through the available list of languages and select Tamil. Click the add button to enable it. To set it as your primary editing language, click Tamil after adding it to the list. Changes will take effect the next time an Office application is run.

  4. Enable the Tamil Keyboard layout. Click the Start Menu and click Control Panel. In the Control Panel, Windows XP users should click Date, Time, Language and Regional Options. Windows Vista users should click "or other input methods" under the Clock, Language and Region option. In the dialog box that appears, Windows XP users should select the Language tab and click the two check boxes to install the additional files required. Windows XP users then click the Details button in the same tab to add the Tamil keyboard layout. Windows Vista users can select Tamil from the list in the General tab, or click Add if it does not appear on the list.

  5. Test the new setup. To test the new font and keyboard layout, open Microsoft Word by clicking on the Start Menu, All Programs, Microsoft Office and the Microsoft Word 2003/2007. If you set Tamil as your default input language, begin typing to verify that all steps were successful. If Tamil is not the default language, first ensure that the Tamil keyboard layout is enabled by clicking the small keyboard icon on the task bar at the lower right corner of the screen and selecting Tamil. Then begin typing to verify that Tamil support is working.

 • Was this answer helpful? 00 · 11/17/2011 07:27
 • Anonymous user
 • ¿¡ö츢øÄ¡¾ ¯Ã¢¨Á

   

  À¡ºì¸Â¢Ú ¸Øò¨¾ ¦¿È¢ì¸¢üÚ, ÀðÎÅ¢ý ¸ñ¸û À¢Ðí¸¢É. Å¢ÎÀÎõ ¬¨º§Â¡Î «Ð ¸Â¢ü¨È þØòÐì ¦¸¡ñÎ ¿¢ýÈÐ.  ÀÄý? ¸ØòÐ §ÁÖõ þÚ¸¢Âо¡ý. ÀðÎ µÄÁ¢ð¼Ð.  ¬É¡ø, «ó¾ ¬ÈÊ À¡ºì¸Â¢üÈ¢ý ÁÚÓ¨ÉÂò ¾ý ¨¸Â¢ø ´Õ ÍüÚ ÍüȢ즸¡ñÎ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÕÁ¢¾ò§¾¡Î ¿¢ýÚì ¦¸¡ñÊÕó¾ "¸¡Äý: À¸À¸¦ÅýÚ º¢Ã¢ò¾¡ý. ¯Â¢Õ측¸ µÄÁ¢ð¼ «¨¾ «ôÀʧ þØòÐò à츢 ¿¡ýÌ ÍüÚî ÍüȢɡý. À˦ÃýÚ ¾¡÷⺢ §Ã¡ðÊø §Á¡¾¢ «Êò¾¡ý. «Îò¾ Å¢É¡Ê ÄÀ즸ýÚ Àì¸ò¾¢ø ¿¢ýÚ즸¡ñÊÕó¾ ÜñÎ ÅñÊ¢ø §À¡ðÎ ãÊÅ¢ðÎò ¾¢ÕõÀ¢É¡ý.

 • Was this answer helpful? 00 · 02/13/2013 07:58
 • Anonymous user
 • tamil  ayyyyyyyya
 • Was this answer helpful? 00 · 03/20/2013 09:36
 • Anonymous user
 • serupu pinjidum
 • Was this answer helpful? 00 · 03/28/2013 14:37
 • Anonymous user
 • மும்பையில் ஒரு புதிà®

 • Was this answer helpful? 00 · 10/23/2013 13:46
 • Anonymous user
 • this is not answer but a question. when i am tiping in tamil the starting letters automatically getting change. for ex: when e tyre na its getting change into noo. pls any one could tell me the solution for when
 • Was this answer helpful? 00 · 04/07/2014 10:06
 • Anonymous user
 • .¸£úì¸ñ¼ÅüÚû ±Ð Áý ®¨¼ô¦À¡ÚòÐ ¦ÅÇ¢§ÂüÈôÀÎõ ¿¢Àó¾¨É?

 • Was this answer helpful? 00 · 05/20/2014 08:34
 • Anonymous user
 • K.SIVA PRAKASH
 • Was this answer helpful? 00 · 06/16/2014 10:04
 • Anonymous user
 • sorry bro or sister i don't know i am studying the typing in tamil  

  if have any doubt

  please call me at

  spbr20021@outlook

 • Was this answer helpful? 00 · 08/07/2014 12:11
 • Anonymous user
 • hi how are u
 • Was this answer helpful? 00 · 09/06/2014 14:50
 • Anonymous user
 • J._ôu ©hPo – Åu]Wº - AòUkûRWôVu úLôhûPY.RôUv G¼Nu – UÃV NXôv¼u - ùTeLÞo UQULs AjûR – UôUôA._ôdáÄu úUà – ú_ôNl AkúRôÉ - EXLmTh¼Y.Tôj¾Uô Wô½ - _ôu ÀÃhúPô - LôUXôéWmA.úNã úUà – CUôòúYp XôWuv - LôUXôéWm. ùTÃVmUô - ºu]UôdLsS.AuéfùNpÅ – NLôV TôpWôw - LôUXôéWmS.NLôV ­Xô - V.CìRVNôÁ - TgNmTh¼ 
 • Was this answer helpful? 00 · 08/13/2016 10:33
 • Anonymous user
 • aiya enakku oru
 • Was this answer helpful? 00 · 08/22/2016 03:40
 • Anonymous user
 • xg;Gjy; gbtk;

 • Was this answer helpful? 00 · 11/18/2016 16:41
 • Anonymous user
 • °×鑍¿ ºÆòº¨´³°Ö;
 • Was this answer helpful? 00 · 02/21/2017 07:59
 • Anonymous user
 • fsdfdsfds  dsfjdksfjdksfjdskfjdklsfjds  fdsfds
 • Was this answer helpful? 00 · 04/14/2017 13:25
 • Anonymous user
 • to Type tamil fonts in M S office

 • Was this answer helpful? 00 · 10/19/2017 10:11
 • Anonymous user
 • sadxasccsc
 • Was this answer helpful? 00 · 02/16/2018 06:47
Add Your Answer
10~1000 characters in length CAPTCHA:

0 people are following

Ask a question now
Write a title for your question

Microsoft Office Word 2007

Office Word 2007 gives you the ability to create and share documents.
Latest version:12.0.6504.5000
License:Shareware
OS:Windows XP,Windows 2000,Windows 98
Total downloads:991,492
Rank:2 in Word Processing
Download It

Share with friends

New features is coming

 • 1. Providing high-quality answers to be a verified Q&A expert
 • 2. Ask and answer questions to get Brothersoft credits

Added Successfully!

×

Are you sure to delete your answer?

NoYes

×

Are you sure to choose it as the best answer?

NoYes

×

Voted Successfully!

×

You can't vote for yourself

×

You can't choose your own answer

×